Kringledenraad

 
Een kringledenraad is de algemene ledenvergadering van de huisartsenkring. Alle leden van de kring WSD zijn welkom en hebben stemrecht tijdens de kringledenraad.

Wat is de kringledenraad?
De huisartsenkring WSD behartigt de belangen van ruim 250 huisartsen. Elk lid van de kring kan meepraten, meedenken en meebeslissen over de koers van de huisartsenkring. De kringledenraad is het hoogste inspraakorgaan van de huisartsenkring WSD.

Wat doet de kringledenraad?
De kringledenraad is de spreekbuis van de leden van de huisartsenkring. Tijdens de kringledenraad brengt het bestuur de leden op de hoogte van de stand van zaken van de diverse lopende zaken. Tevens vindt terugkoppeling plaats van landelijk naar regionaal, kunnen leden hun mening geven over belangrijke thema’s binnen de huisartsenzorg en oefenen zij invloed uit op regionaal beleid. Daarnaast heeft de kringledenraad een aantal beslissingsbevoegdheden, zoals het vaststellen van de jaarrekening en de begroting van de kring. Ook benoemt de kringledenraad het kringbestuur, dat verantwoording aan haar aflegt over het gevoerde beleid.

Wanneer komt de kringledenraad bijeen?
De kring WSD organiseert 4 tot 5 keer per jaar een kringledenraad. Soms wordt de kringledenraad gecombineerd met een themabijeenkomsten. Ook probeert het bestuur de kringledenraad te combineren met de ledenvergadering met de ZEL. Op die manier wordt geprobeerd de vergaderdruk zo laag mogelijk te houden.

Vergaderdocumenten, kringbeleid en agenda
De vergaderdocumten van de kringledenraden, kwartaalrapportages, jaarplannen en jaarveslagen vindt u in de map kringbeleid en kringfinanciën op HAweb.
De data van de kringledenraden vindt u op deze website onder het kopje 'agenda' en op HAweb.